Współpraca z autorem

OPUBLIKUJ SWÓJ ARTYKUŁInformacja dla autora


Oferujemy dla autora opublikowanie artykułu naukowego w naszym Czasopiśmie Ekonomia i Zarządzanie w formie druku, elektronicznej oraz w systemie OPEN ACCESS (bezpłatny dostęp do artykułu na stronie czasopisma).

Artykuł zgłoszony do opublikowania powinien mieścić się w tematyce odpowiadającej profilowi czasopisma. Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub/i angielskim, a w przypadku artykułów naukowych mieć charakter naukowy.

Wszystkie artykuły są recenzowane naukowo i pod względem wydawniczym.

Artykuł (Ms Word Document) powinien zostać wysłany do Redakcji Czasopisma wraz z formularzem "Zgłoszenie artykułu", który znajduje się poniżej.

Prosimy o załączenie i wypełnienie poniższych informacji w wiadomości email. Dane formularza można także skopiować do wiadomości email.

Autor zgłaszający artykuł do opublikowania opłaca minimalną część kosztów wydawniczych oraz recenzji artykułu. Po opublikowaniu artykułu w danym numerze czasopisma do autora przesyłane są:

- 3 egzemplarze drukowane na podany adres do korespondencji (w razie zapotrzebowania na większą ilość drukowanych egzemplarzy to prosimy o kontakt z Redakcją),

- forma elektroniczna czasopisma na adres email autora,

- link do opublikowanego artykułu w systemie OPEN ACCESS na stronie czasopisma.


Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" indeksowane jest w poniższych Bazach Naukowych:

EBSCO Publishing, BazEkon, BazHum, BazTech, Baza AGRO, Wirtualna Biblioteka Nauki ICM UW, ICI Journals Master List (Index Copernicus (IC) oraz w poszczególnych bibliotekach:

Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skło­dowskiej, Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, Bi­blioteka Uniwersytecka w Toruniu, Biblioteka Uni­wersytecka w Poznaniu, Biblioteka Główna UE w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warsza­wie, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Bi­blioteka Śląska, Książnica Pomorska im. S. Staszica, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka Uni­wersytecka KUL, Biblioteka Główna Uniwersy­tetu Opolskiego, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Biblioteka Politechniki Białostockiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Biblioteka Uniwersytecka Uniwer­sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka SGH w Warsza­wie, Podkarpacka Szkoła Wyższa Im. Bł. Ks. Wł. Findysza w Jaśle, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wojewódzka Bi­blioteka Publiczna w Krakowie Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Cena za opublikowanie artykułu uzależniona jest od ilości tekstu i wynosi:

- 200 zł brutto do 0,70 ark. wydawniczych,

- 480 zł brutto od 0,71 do 1,00 ark. wydawniczego.Zgłoszenie artykułu (formularz)

Formularz oraz artykuł prosimy przesłać do Redakcji Czasopisma na adres email: biuro@wydawnictwoivg.pl

1. Dane osobowe autora

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy:

Imię i nazwisko:

Email:

Telefon:

Nazwa katedry:

Nazwa wydziału:

Nazwa uczelni:

Adres uczelni:


2. Informacja o artykule

Informacja o współautorze:

Tytuł artykułu:

Artykuł był prezentowany w innej formie: tak lub nie


3. Dane do Faktury VAT

Nazwa odbiorcy:

Adres odbiorcy:

NIP:


4. Adres do korespondencji autora, na który zostaną przesłane drukowane egzemplarze czasopisma

Ul.:

Kod pocztowy:

Miejscowość: